esmaspäev, 15. detsember 2014

Tunnuslause

Emmaste Põhikooli õpilased otsisid vallale sobivat tunnuslauset.

Mõned välja pakutud variandid koos põhjendustega.

Emmaste vald - liikudes paremuse poole.
Emmaste - noorte asi, hakkamist täis.
Emmaste, mukum kõigist mukudest.
Emmaste - paik, kus meri raugeb liiva.
Kodupaik merede süles.
Rahu kuningriik.
Metsast mereni.

pühapäev, 30. november 2014

Ideeõhtud

Jausa, 1.oktoober
osalejaid 20
Jausa ideeõhtul toodi piirkonna tugevustena välja eelkõige rahu ja vaikus, asjaolu, et kuritegevus peaaegu puudub. Positiivsena mainiti viimaseid arenguid ehk oja korrastamist ja süvendamist, talvist lumetõrjet ja võimalust neljapäeviti valla sotsiaaltöötajaga Käinas oma asju ajamas käia, aga ka suvel korraldatud piirkonna jaanipidu.
Leiti, et parandada saab teede olukorda ja nimetati ka mõned konkreetsed lõigud (Lauda ehk kaitseriba tee). Muret teeb jätkuvalt vee kvaliteet ja jäätmemaja kord. Või siis pigem korratus, sest kõrvalised isikud viivad sinna sobimatuid jäätmeid. Et inimesed kasutavad ühistransporti, siis peeti oluliseks, et korda saaks tehtud ka sealse kandi bussipeatused. Laiem mure on noorte inimeste puudus ja ettevõtjate vähesus.
Otsides lahendusi, lepiti kokku, et esmatähtis oleks tegeleda vee kvaliteediga. Ehk tuleb tegeleda puurkaevuga. Seda saaks teha valla poolt KIK projekti(de) abiga. Teiseks seati teede olukorra parandamine. Siin tuleks alustada maaomanike ja valla koostöös tehtava teeäärse võsa maha võtmisega. Paljuski on teehoolduse kvaliteet selle taga. Bussipeatuste olukorra parandamiseks tuleks Jausa II ja III peatustes välja vahetada pingilauad. Et need on Maanteeameti omand, võtab vallavalitsus nendega sel teemal ühendust.


Leisu, 8.oktoober
osalejaid 13 (lisaks ca 20 hommikusel kokkusaamisel)
Leisus toodi positiivsena välja, et koolimaja on väljastpoolt korda tehtud ja et seal tegutseb lastehoid, samas on ka pensionäridele ruum eraldatud. Mänspe surnuaed on korras, samas tuleks sinna tuua pink ja aed korda teha. Suur pluss on rand, rannik ja meri, mis piirkonnas asuvad. Tegutseb aktiivne külaselts. Toimib pühapäevakool ja raamatukogu. Olemas on kauplus. Potensiaal peitub krossirajal ja Prähnu rannal.
Miinuspoolele kanti investeeringuvajadus koolimaja renoveerimisega jätkamiseks. Aga ka postiteenuse käätesaadavus, puuduv viidamajandus ja et turismipiirkonnana ollakse ikkagi nö avastamata. Hoogu saaks juurde anda ka inimeste aktiivsusele ja selge vajadus on kultuuri-haridusnõuniku järele. Aga muret tegi ka bensiinijaama puudumine vallas ning ebakindlus lastehoiu tuleviku osas.
Lahendustena pakuti, et esmajärjekorras tuleks tööle võtta kultuurinõunik, kes peaks olema valdkonna eestvedaja ja tegelema sisulise poolega. Teiseks tuleks korda teha koolimaja. Eelprojekt on olemas, MTÜ ja vald peaksid asja koos vedama. Kolmandana toodi välja lastehoiu küsimus ja pakuti välja, et tulevikus võiks seal tegutseda Emmaste lasteaia filiaal. Tähelepanu soovitati pöörata ka mõnele konkreetsele teelõigule (nt Haldreka tee) ja turismipiirkonnana enda "kaardile toomist", millega saaks aga algust teha kultuurinõunik.


Sõru, 15. oktoober
osalejaid 16
Sõrul toodi piirkonna tugevustena välja eelkõige sadama, merekeskuse ja paadikuuri olemasolu. Aga ka et tegutseb muuseum, kauplus ja kõrts. Olemas on supelrand ja suurepärane merevaade, aga ka ainulaadne rannatee ja rannakaevud. Nimetati ka patareid ja hooldekodu, head taristut, külaseltsi, majutuspakkujaid, Saaremaa lähedust  ja kalavarude taastumist.
Leiti et tegelema peaks praami- ja bussiliiklusega. Eelkõige nende stabiilsuse ja graafikuga. Probleemiks on metssigade arvukus ja tegutsemine. Puudust tuntakse kultuuritöötajast ja üritustest. Aga probleeme valmistab ka pääs randa ehk tee kehv olukord supelranda. Sadamas ujuma pääsemisega samuti probleeme. Miinuseks on tankla puudumine, siin piirkonnas mõjutab see ka merealuseid. Võiks arendada väikejahtide tugiteenuste pakkumist ja kalameeste kuuri. Aga sadamat tuleks ka üldiselt ja laiemalt arendada. Näiteks tegeleda kanalisatsioonisüsteemiga ja mõelda merepäästevõimekusele.
Lahendustena nähti tankla taasavamist Emmastes. Esialgu piisaks tavatanklast, edaspidi tuleb mõelda, kuidas saaks merealuseid otse sadamas tankida. Teiseks tuleb tegeleda sadama arendusega. Alustades kanalisatsioonist ja tugiteenuste pakkumisest. Kindlasti tuleb parandada WC ja pesemisvõimaluste olemasolu. Sadama teemaga võiks tegeleda üheskoos vald, merekeskus, MTÜ-d ja erasektor.


Valgu, 23. oktoober
osalejaid 9
Valgul toodi plussidena välja külaseltsi tegevus ja seltsimaja olemasolu. Aga ka Harju rätsepa tuulik ja Valgu asukoht- valla keskusele lähedal, lisaks hea transpordiühendus busside näol. Toodi välja, et ümbruskonna maad on haritud ja toimib valla ning küla kogukonna koostöö. Olemas on Kroogi muuseum.
Miinuspoolele toodi töökohtade ja ettevõtluse puudumine, aga ka noorte lahkumine ja aktiivsete inimeste väike arv, mis sellega seotud. Probleeme valmistab joogivee kvaliteet ja kanalisatsioon. Valla teede hooldus saaks paremal tasemel olla ja juurdepääs merele on puudulik. Lisaks on ümbruskonnas tühjasid hooneid.
Lahendustena pakuti seltsimaja arendamist, projekt on olemas, vaja oleks valla ja külaseltsi koostöös see esitada. Teiseks toodi välja internetiühenduse parandamine ehk kiiruse tõstmine, mida võiks ka vald ja külaselts üheskoos arendada. Toodi välja, et valla teede kvaliteet võiks parem olla, nt Männiku ring ja Harju lauda tee. Siis tuleks hajaasustuse programmi kaudu tegeleda kanalisatsiooniga. Ja tühjade hoonete probleemi osas peaks vallavalitsus kontakteeruma nende omanikega.


Emmaste, 29. oktoober
osalejaid 7
Emmastes nimetati piirkonna tugevustena spordikompleksi, noortekeskust, kooli, perearstikeskust. Aga ära märgiti ka Tärkma paadisadama arendus, Tilga männik ja ujumisvõimalused. Positiivne on kergliiklustee olemasolu ja selle valgustus. Mini arena on noorte jaoks oluline. Välja toodi ka ettevõtete ja toitlustusasutuste olemasolu. Aga ka rattaralli toimumine.
Millega tuleks rohkem tegeleda, on valla märgiürituse arendamine. Aga ka töökohtade puudus ja nende kodulähedus, sellega seotult ka inimeste passiivsus ja inimeste arv üldse. Ja ka huvitegevuse võimalused. Parandada tuleks vallamaja välisilmet ja tegeleda prügimajanduse ja jäätmemajaga. Tankla puudumine on oluline miinus piirkonnale, niisamuti arvati, et viidamajanduse ja teadetetahvliga peab tegelema. Vaja oleks pinke kergliiklustee ja ka perearsti tee äärde.
Lahendustena nähti valla heakorraga tegelemist. Sealjuures pinkide paigaldamist, vallamaja ja teiste oluliste hoonete korrastamist, viidamajandusega tegelemist ja prügikonteinerite juures heakorra tagamist. Teisena toodi välja tankla taasavamise vajadus. Valla märgiürituse arendamiseks võiks kokku kutsuda ümarlaua, kaasates laia seltskonna, kes lahendusi otsiks. Oluliseks peeti ka inimestega tegelemist ehk huvitegevuse arendamist, aktiivuse tõstmist, koostöö ja viisakuskultuuri arendamist. Selleks oleks vaja koordinaatorit, eestvedajat.

esmaspäev, 17. november 2014

Ideeõhtud

Emmaste arengukava 2015-2022 koostamise protsessi raames viidi valla viies otskonnas- Jausa, Sõru, Leisu, Valgu ja Emmaste- läbi viis ideeõhtut, kaardistamaks sealset piirkonda, toomaks välja tugevad küljed ja vajakajäämised ning mõtlemaks ühiselt, kuidas viimaseid vähendada või likvideerida.

Selgus, et praegusest suuremat tähelepanu tuleb eesootaval perioodil pöörata kultuurile. Viie otskonna kokkuvõttes oli see prioriteetne küsimus. Ehk tuleb tegeleda kultuuri sisulise poolega – kuidas aktiviseerida inimesi, koordineerida valla ja vallas toimuvaid üritusi, selgitada välja vajadused ja pakkuda lahendused, tuleb märgata ja tunnustada sädeinimesi, kujundada välja valla märgiüritus, aga ka ürituste kaudu tekitada suuremat ühtsust piirkonna ja valla elanike seas. Eelkõige on oluline luua ametikoht eelpool mainitu eestvedajale, et teemaga saaks süsteemselt tegelema asuda.
Tähtsuselt teiseks seati valla teede hooldus. See on teema, millega peab tegelema järjepidevalt. Välja toodi ka asjaolu, et vald soetas 2014. aastal teehöövli, loodetavasti aitab see kaasa kvaliteedi tõusule. Ära mainiti konkreetsed teelõigud, mis erilist ja kiiret tähelepanu vajavad.
Väga olulisena toodi välja ka tankla taasavamine. See asetati küll erinevale astmele prioriteetide reas- eelkõige ideeõhtu geograafilisest toimumiskohast sõltuvalt-, ent valla tasandil leiti selle teemaga tegelemine väga vajalik olevat.
Pingeritta seatuna olid neljandal kohal kommunaalküsimused. Vee kvaliteet, mis jällegi asukohast sõltuvalt erinevat tähtsust omas, ja hajaasustuse programmis osalemise olulisus; jäätmemaja ja prügikonteinerite ümbruse heakord; üldine heakord ehk prügikastide, viitade ja pinkide piisav olemasolu.
Viiendaks seati transpordiküsimused. Eelkõige praami- ja bussiliiklus. Selle stabiilsus ja olemasolu. Tunti vajadust tihedama ja stabiilse praamiühenduse järele Sõru-Triigi liinil. Toodi välja, et on bussipeatuseid, mis vajavad heakorratöid.

Järgnesid seltsimajade arendamine, eelkõige olemasolevate projektide realiseerimine, mis saab toimuda valla ja projektimeetmete koostöös; sadama arendamine; tühjadele hoonetele sisu tekitamine või nende lammutamise otsustamine. Rohkem kui korra mainiti ära internetiühenduse kiiruse tõstmine, metssigade rüüstamine koduaedades, noorte puudus vallas ja kuidas tõsta Emmaste kui turismipiirkonna atraktiivsust.

pühapäev, 9. november 2014

Koolilapsed

Ka Emmaste Põhikooli õpilased joonistasid valla arengukava raames. Nagu piltidelt näha, julgesid lapsed suurelt unistada.

reede, 24. oktoober 2014

Lasteaed

Lasteaialapsed andsid oma panuse arengukavasse joonistuste näol. Pildid joonistustest.

reede, 3. oktoober 2014

Noored

24. septembril arutasid Emmaste valla noored arengukava koostamise raames, mis meie vallas edukalt toimib ja mida peaks veidi järele aitama. Paika seati ka prioriteedid ehk, millises järjekorras kõnealuste küsimustega tegelema peaks.

Arutelu käigus koorus välja:

+ (mis on Emmaste vallas hästi)
noortekeskus
Mini Arena
koolitoit ja kool
pood
lahked inimesed
jalgpallitrennid
kergejõustikutrenn
sport + spordivõimalused
apteek
Muku Tare
rahvamaja

- (mis vajaks parendamist)
Mini Arena võrgud ja piirdelauad korda teha, tuled võiks seda ka õhtuti valgustada
bensiinijaam võiks olla
haigla võiks siin olla, kiirabi võiks kiiremini kohale jõuda
suurem pood
rohkem tähelepanu prügiveole
rästikuid ja nastikuid liiga palju suurte majade ja lasteaia ümbruses
lasteaia aiaaugud korda, uued kiiged sinna
rohkem spordivõistluseid tuleks Emmastes korraldada
kortermajade veetorude vahetus lõpule viia
jõusaal peaks spordihallis olema
Avalikud rannad korrastada
prügikastid avalike kergliiklusteede äärde
avalikud WC-d võiks olla
valla teede tolmuvabaks

Mis järjekorras tuleks nendega valla tasandil tegeleda?
1 Mini Arena korda; bensiinijaam; rohkem võistluseid
2 tänavavalgustus; jõusaal; prügivedu ja prügikastid; lasteaia aed ja kiiged
3 kortermajade veetorud; rannad korda; avalikud WC-d; valla teed

reede, 26. september 2014

Kogukondlikud kolmapäevad

Kutsume Sind, hea Emmaste valla elanik, oktoobrikuu kolmapäeva õhtuid kogukonna heaks rakendama.
Nimelt viime oktoobris kolmapäeva õhtuti Emmaste valla arengukava 2015-2022 koostamise raames läbi viis avalikku arutelu valla otsakondade olukorra kaardistamiseks, sealsete ootuste ja võimaluste väljaselgitamiseks.

1. oktoobril kutsume Sind ühise kohvilaua taha ideid vahetama HiiuLink hoones Jausas.
8. oktoobril kohtume Leisus, koolimaja ruumides.
15. oktoobril Sõru muuseumis.
Nädal hiljem, ainsa erandina neljapäeval, 23. oktoobril ootame teid Valgu seltsimajas.
Ja viimast korda kohtume Emmastes, 29. oktoobril noortekeskuses.


Igal kord alustame kell 18 ja koosviibimiseks võiks varuda kaks tundi.

teisipäev, 16. september 2014

Emmaste valla suvekülaliste tagasiside

Emmaste valla arengukava 2015-2022 koostamise raames koguti külaliste arvamusi Emmaste valla külastuskeskkonna kohta. 
Selleks jagati üheksasse külastuskohta (majutus- ja toitlustusasutused) laiali tagasiside ankeedid. Arvamusi koguti külastusperioodi teises pooles ehk juuli keskpaigast kuni augusti lõpuni. 
Kokku andis tagasisidet 20 Emmaste valla külalist (15 eestikeelset ja 5 inglisekeelset), mis ei anna küll täielikku pilti kõigi külaliste arvamustest, kuid võimaldab siiski paremini mõista nende seniseid muljeid ja lootuseid tulevikuks.
Täpsemalt loe tulemustest siit.

neljapäev, 28. august 2014

Galerii

Ettevõtlust ja kogukonna arengut toetavate lennukate ideede väljakäimine
Hariduse ja noorsootöö olukorra kaardistamise grupitöö täies hoosKogukondlik kolmapäev - Emmaste


Kogukondlik neljapäev - Valgu


Kogukondlik kolmapäev - SõruKogukondlik kolmapäev - Leisu

Kogukondlik kolmapäev - Jausa. 

Seltskond noori, kes ideeõhtu raames mõtteid vahetas.


Külaliste arvamus Emmaste vallast.


Esimese kokkusaamise tulemused. Pildid külastuskeskkonna arutelul välja koorunud mõtetest.
Materjalid

Emmaste valla eelmine arengukava asub siin.

Vallavolikogu otsus arengukava algatamise ja komisjoni moodustamise kohta.

laupäev, 23. august 2014

Esimene arutelu

Emmaste valla uue arengukava koostamise raames toimus 19. augustil Sõru Muuseumis esimene ühine arutelu teemal „Emmaste valla külastuskeskkond“. Aktiivne vestlus kestis turismiga seotud ettevõtjate ja asutuste esindajate ning teemast huvitatute vahel üle kahe tunni. 

Mille pärast külastaja (ühepäevakülastajast suvehiidlaseni) Emmaste valda tuleb või võiks tulla? Mis võiks paremini olla, et külastajad tuleksid siia tihemini ja veedaksid siin kauem aega? Kohtumise esimeses pooles otsisime ühiselt vastuseid just neile kahele küsimusele. Seejärel arutlesime põhjalikumalt kolme kohalviibijaile ühise ja olulise teema üle: kogu valda hõlmav ühtne viidasüsteem, ülevallaliste avalike ürituste organiseeritud eestvedamine ja Sõru sadama kompleksi kui valla strateegilise turismisihtkoha arendamine.

Külastuskeskkonna arutelu tulemused on sisendiks Emmaste valla uue arengukava koostamisele. Kõigile huvilistele kättesaadava põhjaliku kokkuvõtte avaldame peagi siinsamas lehel.

Täname kõiki osalejaid oma mõtete jagamise eest! Kohtumiseni juba järgmistel mõttevahetustel!

kolmapäev, 13. august 2014

Külastuskeskkonna teemarühma arutelu

Emmaste vald kutsub oma elanikke ja tuttavaid üheskoos tulevikku vaatama! 

Käimas on uue arengukava koostamine, mille raames on hea hetkeks aeg maha võtta, ühiselt valla arengu üle arutleda ja uusi plaane seada. 

Esimene teemarühma arutelu „Emmaste valla külastuskeskkond“ toimub teisipäeval 19. augustil algusega kell 18.30 Sõru Muuseumis. Oodatud on turismiga seotud ettevõtjad ja asutused ning teemast huvitatud.

Muuhulgas mõtleme: 

* Kuidas rakendada paremini valla mereäärsest asukohast ja minevikupärandist tulenevat potentsiaali? 
* Mida teha selleks, et Hiiumaad avastav sise- ja välisturist Emmaste vallas pikemalt peatuks? 
* Kuidas kujundada üheskoos kohalikele ja külastajatele meelepärane elu- ja puhkekeskkond?

Kohtumiseni!

Tulemused

Emmaste valla arengukava 2015-2022


Kokkuvõte külastuskeskkonna teemarühma arutelust.

Emmaste valla suvekülaliste tagasiside.


Arengukava koostamisest

Arengukava koostamise eesmärgid:

 • koostada uus arengukava koos investeeringute kavaga (allikas: vallavolikogu otsus 29. mail 2014 nr 39);
 • hinnata uue arengukava vastavust valla üldplaneeringu ja eelarvestrateegiaga 2014-2017 (allikas: vallavolikogu otsus 29. mail 2014 nr 39);
 • vajadusel viia sisse muudatusi valla hallatavate asutuste arengukavadesse (allikas: vallavolikogu otsus 29. mail 2014 nr 39);
 • jätkusuutliku kogukonna saavutamiseks määratleda ja kokku leppida kogukonna ühised arengusuunad;
 • tõsta kogukonna ühistunnet Emmaste vallas.


Arengukava koostamise põhimõtted:

 • kõigil huvilistel on võimalik arengukava koostamises osaleda;
 • läbiviijad kaasavad inimesi aktiivselt arengukava koostamisse;
 • avatus ja läbipaistvus - avalikkus teab, kuidas arengukava koostatakse ja mida seni on tehtud;
 • konkreetsus keelekasutuses, sh arengukava sõnastuses;
 • kaks arengukava dokumenti: põhjalik dokument ametlikuks kasutamiseks ja kokkuvõtlik (lihtsustatud) dokument laiemale avalikkusele;
 • arengukava strateegiliste prioriteetide ühiselt määratlemine ja järjestamine;
 • koostamiskava on paindlik - vajadusel kohandatakse seda vastavalt seniste tegevuste tulemustele.


laupäev, 9. august 2014

Tagasiside

Hea Hiiumaa külaline!

Mis on Sulle Lõuna-Hiiumaal (Emmaste vallas) sellel suvel kõige enam muljet avaldanud? Millised on Sinu tulevikulootused sellele paigale? Palun kirjuta sellest lühidalt (arengukava@emmaste.ee) ja võimalusel lisa foto (koos kohanimega). 

Emmaste Vald tänab Sind!  


Dear Guest,

What has been the most impressive for you on Southern Hiiumaa (the municipality of Emmaste)?
How would you like to see the future of the area?
Will you please write about it to the municipality of Emmaste (arengukava@emmaste.ee). If possible, send us a photo (with the place name).

Thank You for Your Feedback!

Kaasamiskava

EMMASTE VALLA ARENGUKAVA (AK) 2015-2022 KOOSTAMISE KAVA


ETAPP
TOIMUMISE AEG
TEGEVUS
OSALEJAD
EELTÖÖ
Mai - juuli 2014
AK algatamine, ühtsete lähtekohtade leidmine, AK koostamiskava koostamine
Sisetöö
Juuli - august 2014
Dokumendianalüüs: Emmaste vald ja seda mõjutav väliskeskkond (Hiiumaa, Eesti, maailm)
Sisetöö
AVALIKUD TEGEVUSED HETKEOLUKORRA KAARDISTAMISEKS JA VISIOONI LOOMISEKS
Juuli –
november 2014
Tagasiside ja soovituste kogumine Emmaste valla külalistelt
Külalised, turistid
Intervjuud Emmaste valla suuremate ettevõtjatega: ettevõtjate vajaduste ja vallaga koostöövõimaluste kaardistamine
Ettevõtjad
Laste joonistusvõistlus
Lasteaialapsed
Noorte nägemuse väljaselgitamine valla hetkeolukorrast ja tulevikust
Emmaste valla noored
Viis avalikku arutelu otsade olukorra kaardistamiseks, ootuste ja võimaluste väljaselgitamiseks
Otsade elanikud
Neli teemarühma arutelu valdkondade olukorra kaardistamiseks, ootuste ja võimaluste väljaselgitamiseks: külastuskeskkond, ettevõtlus, haridus ja noorsootöö, sotsiaalvaldkond
Valdkondade võtmeisikud ja
teemast huvitatud
AK vahearuanne: Emmaste valla hetkeolukord, väärtused, visioon
STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA KOOSTAMINE
November –
detsember 2014
Teemarühma arutelud üldise ja valdkondlike arengustrateegiate loomiseks Emmaste vallavolikogu komisjonides (haridus ja kultuur, eelarve ja majandus, sotsiaal ja korrakaitse)
Volikogu (laiendatud) komisjonid
November –
detsember 2014
Tegevuskava koostamine ja eelarvega sidumine
Sisetöö
AK lõpparuanne: Emmaste valla hetkeolukord, väärtused, visioon, arengustrateegia, tegevuskava
KOOSKÕLASTAMINE
Detsember 2014
AK esitamine vallavalitsusele heakskiitmiseks
Sisetöö
Detsember 2014 –
veebruar 2015
AK avalikustamine kõigile tutvumiseks ja täiendavate ettepanekute esitamiseks
Kõik huvilised
Avalik arutelu AK tutvustamiseks
Kõik huvilised
15.02.2015
AK esitamine vallavolikogule
Sisetöö
JÄRELTEGEVUSED
Kevad 2015
Allasutuste AK-de ülevaatamine ja uuendamine
Sisetöö (allasutuste esindajad)