neljapäev, 28. august 2014

Galerii

Ettevõtlust ja kogukonna arengut toetavate lennukate ideede väljakäimine
Hariduse ja noorsootöö olukorra kaardistamise grupitöö täies hoosKogukondlik kolmapäev - Emmaste


Kogukondlik neljapäev - Valgu


Kogukondlik kolmapäev - SõruKogukondlik kolmapäev - Leisu

Kogukondlik kolmapäev - Jausa. 

Seltskond noori, kes ideeõhtu raames mõtteid vahetas.


Külaliste arvamus Emmaste vallast.


Esimese kokkusaamise tulemused. Pildid külastuskeskkonna arutelul välja koorunud mõtetest.
Materjalid

Emmaste valla eelmine arengukava asub siin.

Vallavolikogu otsus arengukava algatamise ja komisjoni moodustamise kohta.

laupäev, 23. august 2014

Esimene arutelu

Emmaste valla uue arengukava koostamise raames toimus 19. augustil Sõru Muuseumis esimene ühine arutelu teemal „Emmaste valla külastuskeskkond“. Aktiivne vestlus kestis turismiga seotud ettevõtjate ja asutuste esindajate ning teemast huvitatute vahel üle kahe tunni. 

Mille pärast külastaja (ühepäevakülastajast suvehiidlaseni) Emmaste valda tuleb või võiks tulla? Mis võiks paremini olla, et külastajad tuleksid siia tihemini ja veedaksid siin kauem aega? Kohtumise esimeses pooles otsisime ühiselt vastuseid just neile kahele küsimusele. Seejärel arutlesime põhjalikumalt kolme kohalviibijaile ühise ja olulise teema üle: kogu valda hõlmav ühtne viidasüsteem, ülevallaliste avalike ürituste organiseeritud eestvedamine ja Sõru sadama kompleksi kui valla strateegilise turismisihtkoha arendamine.

Külastuskeskkonna arutelu tulemused on sisendiks Emmaste valla uue arengukava koostamisele. Kõigile huvilistele kättesaadava põhjaliku kokkuvõtte avaldame peagi siinsamas lehel.

Täname kõiki osalejaid oma mõtete jagamise eest! Kohtumiseni juba järgmistel mõttevahetustel!

kolmapäev, 13. august 2014

Külastuskeskkonna teemarühma arutelu

Emmaste vald kutsub oma elanikke ja tuttavaid üheskoos tulevikku vaatama! 

Käimas on uue arengukava koostamine, mille raames on hea hetkeks aeg maha võtta, ühiselt valla arengu üle arutleda ja uusi plaane seada. 

Esimene teemarühma arutelu „Emmaste valla külastuskeskkond“ toimub teisipäeval 19. augustil algusega kell 18.30 Sõru Muuseumis. Oodatud on turismiga seotud ettevõtjad ja asutused ning teemast huvitatud.

Muuhulgas mõtleme: 

* Kuidas rakendada paremini valla mereäärsest asukohast ja minevikupärandist tulenevat potentsiaali? 
* Mida teha selleks, et Hiiumaad avastav sise- ja välisturist Emmaste vallas pikemalt peatuks? 
* Kuidas kujundada üheskoos kohalikele ja külastajatele meelepärane elu- ja puhkekeskkond?

Kohtumiseni!

Tulemused

Emmaste valla arengukava 2015-2022


Kokkuvõte külastuskeskkonna teemarühma arutelust.

Emmaste valla suvekülaliste tagasiside.


Arengukava koostamisest

Arengukava koostamise eesmärgid:

 • koostada uus arengukava koos investeeringute kavaga (allikas: vallavolikogu otsus 29. mail 2014 nr 39);
 • hinnata uue arengukava vastavust valla üldplaneeringu ja eelarvestrateegiaga 2014-2017 (allikas: vallavolikogu otsus 29. mail 2014 nr 39);
 • vajadusel viia sisse muudatusi valla hallatavate asutuste arengukavadesse (allikas: vallavolikogu otsus 29. mail 2014 nr 39);
 • jätkusuutliku kogukonna saavutamiseks määratleda ja kokku leppida kogukonna ühised arengusuunad;
 • tõsta kogukonna ühistunnet Emmaste vallas.


Arengukava koostamise põhimõtted:

 • kõigil huvilistel on võimalik arengukava koostamises osaleda;
 • läbiviijad kaasavad inimesi aktiivselt arengukava koostamisse;
 • avatus ja läbipaistvus - avalikkus teab, kuidas arengukava koostatakse ja mida seni on tehtud;
 • konkreetsus keelekasutuses, sh arengukava sõnastuses;
 • kaks arengukava dokumenti: põhjalik dokument ametlikuks kasutamiseks ja kokkuvõtlik (lihtsustatud) dokument laiemale avalikkusele;
 • arengukava strateegiliste prioriteetide ühiselt määratlemine ja järjestamine;
 • koostamiskava on paindlik - vajadusel kohandatakse seda vastavalt seniste tegevuste tulemustele.


laupäev, 9. august 2014

Tagasiside

Hea Hiiumaa külaline!

Mis on Sulle Lõuna-Hiiumaal (Emmaste vallas) sellel suvel kõige enam muljet avaldanud? Millised on Sinu tulevikulootused sellele paigale? Palun kirjuta sellest lühidalt (arengukava@emmaste.ee) ja võimalusel lisa foto (koos kohanimega). 

Emmaste Vald tänab Sind!  


Dear Guest,

What has been the most impressive for you on Southern Hiiumaa (the municipality of Emmaste)?
How would you like to see the future of the area?
Will you please write about it to the municipality of Emmaste (arengukava@emmaste.ee). If possible, send us a photo (with the place name).

Thank You for Your Feedback!

Kaasamiskava

EMMASTE VALLA ARENGUKAVA (AK) 2015-2022 KOOSTAMISE KAVA


ETAPP
TOIMUMISE AEG
TEGEVUS
OSALEJAD
EELTÖÖ
Mai - juuli 2014
AK algatamine, ühtsete lähtekohtade leidmine, AK koostamiskava koostamine
Sisetöö
Juuli - august 2014
Dokumendianalüüs: Emmaste vald ja seda mõjutav väliskeskkond (Hiiumaa, Eesti, maailm)
Sisetöö
AVALIKUD TEGEVUSED HETKEOLUKORRA KAARDISTAMISEKS JA VISIOONI LOOMISEKS
Juuli –
november 2014
Tagasiside ja soovituste kogumine Emmaste valla külalistelt
Külalised, turistid
Intervjuud Emmaste valla suuremate ettevõtjatega: ettevõtjate vajaduste ja vallaga koostöövõimaluste kaardistamine
Ettevõtjad
Laste joonistusvõistlus
Lasteaialapsed
Noorte nägemuse väljaselgitamine valla hetkeolukorrast ja tulevikust
Emmaste valla noored
Viis avalikku arutelu otsade olukorra kaardistamiseks, ootuste ja võimaluste väljaselgitamiseks
Otsade elanikud
Neli teemarühma arutelu valdkondade olukorra kaardistamiseks, ootuste ja võimaluste väljaselgitamiseks: külastuskeskkond, ettevõtlus, haridus ja noorsootöö, sotsiaalvaldkond
Valdkondade võtmeisikud ja
teemast huvitatud
AK vahearuanne: Emmaste valla hetkeolukord, väärtused, visioon
STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA KOOSTAMINE
November –
detsember 2014
Teemarühma arutelud üldise ja valdkondlike arengustrateegiate loomiseks Emmaste vallavolikogu komisjonides (haridus ja kultuur, eelarve ja majandus, sotsiaal ja korrakaitse)
Volikogu (laiendatud) komisjonid
November –
detsember 2014
Tegevuskava koostamine ja eelarvega sidumine
Sisetöö
AK lõpparuanne: Emmaste valla hetkeolukord, väärtused, visioon, arengustrateegia, tegevuskava
KOOSKÕLASTAMINE
Detsember 2014
AK esitamine vallavalitsusele heakskiitmiseks
Sisetöö
Detsember 2014 –
veebruar 2015
AK avalikustamine kõigile tutvumiseks ja täiendavate ettepanekute esitamiseks
Kõik huvilised
Avalik arutelu AK tutvustamiseks
Kõik huvilised
15.02.2015
AK esitamine vallavolikogule
Sisetöö
JÄRELTEGEVUSED
Kevad 2015
Allasutuste AK-de ülevaatamine ja uuendamine
Sisetöö (allasutuste esindajad)