esmaspäev, 17. november 2014

Ideeõhtud

Emmaste arengukava 2015-2022 koostamise protsessi raames viidi valla viies otskonnas- Jausa, Sõru, Leisu, Valgu ja Emmaste- läbi viis ideeõhtut, kaardistamaks sealset piirkonda, toomaks välja tugevad küljed ja vajakajäämised ning mõtlemaks ühiselt, kuidas viimaseid vähendada või likvideerida.

Selgus, et praegusest suuremat tähelepanu tuleb eesootaval perioodil pöörata kultuurile. Viie otskonna kokkuvõttes oli see prioriteetne küsimus. Ehk tuleb tegeleda kultuuri sisulise poolega – kuidas aktiviseerida inimesi, koordineerida valla ja vallas toimuvaid üritusi, selgitada välja vajadused ja pakkuda lahendused, tuleb märgata ja tunnustada sädeinimesi, kujundada välja valla märgiüritus, aga ka ürituste kaudu tekitada suuremat ühtsust piirkonna ja valla elanike seas. Eelkõige on oluline luua ametikoht eelpool mainitu eestvedajale, et teemaga saaks süsteemselt tegelema asuda.
Tähtsuselt teiseks seati valla teede hooldus. See on teema, millega peab tegelema järjepidevalt. Välja toodi ka asjaolu, et vald soetas 2014. aastal teehöövli, loodetavasti aitab see kaasa kvaliteedi tõusule. Ära mainiti konkreetsed teelõigud, mis erilist ja kiiret tähelepanu vajavad.
Väga olulisena toodi välja ka tankla taasavamine. See asetati küll erinevale astmele prioriteetide reas- eelkõige ideeõhtu geograafilisest toimumiskohast sõltuvalt-, ent valla tasandil leiti selle teemaga tegelemine väga vajalik olevat.
Pingeritta seatuna olid neljandal kohal kommunaalküsimused. Vee kvaliteet, mis jällegi asukohast sõltuvalt erinevat tähtsust omas, ja hajaasustuse programmis osalemise olulisus; jäätmemaja ja prügikonteinerite ümbruse heakord; üldine heakord ehk prügikastide, viitade ja pinkide piisav olemasolu.
Viiendaks seati transpordiküsimused. Eelkõige praami- ja bussiliiklus. Selle stabiilsus ja olemasolu. Tunti vajadust tihedama ja stabiilse praamiühenduse järele Sõru-Triigi liinil. Toodi välja, et on bussipeatuseid, mis vajavad heakorratöid.

Järgnesid seltsimajade arendamine, eelkõige olemasolevate projektide realiseerimine, mis saab toimuda valla ja projektimeetmete koostöös; sadama arendamine; tühjadele hoonetele sisu tekitamine või nende lammutamise otsustamine. Rohkem kui korra mainiti ära internetiühenduse kiiruse tõstmine, metssigade rüüstamine koduaedades, noorte puudus vallas ja kuidas tõsta Emmaste kui turismipiirkonna atraktiivsust.

Kommentaare ei ole: