laupäev, 9. august 2014

Kaasamiskava

EMMASTE VALLA ARENGUKAVA (AK) 2015-2022 KOOSTAMISE KAVA


ETAPP
TOIMUMISE AEG
TEGEVUS
OSALEJAD
EELTÖÖ
Mai - juuli 2014
AK algatamine, ühtsete lähtekohtade leidmine, AK koostamiskava koostamine
Sisetöö
Juuli - august 2014
Dokumendianalüüs: Emmaste vald ja seda mõjutav väliskeskkond (Hiiumaa, Eesti, maailm)
Sisetöö
AVALIKUD TEGEVUSED HETKEOLUKORRA KAARDISTAMISEKS JA VISIOONI LOOMISEKS
Juuli –
november 2014
Tagasiside ja soovituste kogumine Emmaste valla külalistelt
Külalised, turistid
Intervjuud Emmaste valla suuremate ettevõtjatega: ettevõtjate vajaduste ja vallaga koostöövõimaluste kaardistamine
Ettevõtjad
Laste joonistusvõistlus
Lasteaialapsed
Noorte nägemuse väljaselgitamine valla hetkeolukorrast ja tulevikust
Emmaste valla noored
Viis avalikku arutelu otsade olukorra kaardistamiseks, ootuste ja võimaluste väljaselgitamiseks
Otsade elanikud
Neli teemarühma arutelu valdkondade olukorra kaardistamiseks, ootuste ja võimaluste väljaselgitamiseks: külastuskeskkond, ettevõtlus, haridus ja noorsootöö, sotsiaalvaldkond
Valdkondade võtmeisikud ja
teemast huvitatud
AK vahearuanne: Emmaste valla hetkeolukord, väärtused, visioon
STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA KOOSTAMINE
November –
detsember 2014
Teemarühma arutelud üldise ja valdkondlike arengustrateegiate loomiseks Emmaste vallavolikogu komisjonides (haridus ja kultuur, eelarve ja majandus, sotsiaal ja korrakaitse)
Volikogu (laiendatud) komisjonid
November –
detsember 2014
Tegevuskava koostamine ja eelarvega sidumine
Sisetöö
AK lõpparuanne: Emmaste valla hetkeolukord, väärtused, visioon, arengustrateegia, tegevuskava
KOOSKÕLASTAMINE
Detsember 2014
AK esitamine vallavalitsusele heakskiitmiseks
Sisetöö
Detsember 2014 –
veebruar 2015
AK avalikustamine kõigile tutvumiseks ja täiendavate ettepanekute esitamiseks
Kõik huvilised
Avalik arutelu AK tutvustamiseks
Kõik huvilised
15.02.2015
AK esitamine vallavolikogule
Sisetöö
JÄRELTEGEVUSED
Kevad 2015
Allasutuste AK-de ülevaatamine ja uuendamine
Sisetöö (allasutuste esindajad)

Kommentaare ei ole: