reede, 16. jaanuar 2015

Teemarühma arutelu

Teemarühma arutelu „Emmaste valla sotsiaalvaldkond“ kokkuvõte


Toimumise aeg ja koht: 18. novembril 2014 kell 16:30−18:45 Emmaste Avatud Noortekeskuses

Osalejad: Kristi Ugam, Kadri Klapp, Karina Käär, Õie Aedma, Maie Piil, Aimi Pruul, Aimi Jaarma, Liia Rull, Elge Härma, Maido Rand, Svetlana Paomees, Tiit Paulus, Ülo Kikas, Olle Järv, Kerli Müürisepp

Arutelu läbiviimine
Arutelu peamised teemad olid sotsiaalhoolekanne ja tervishoid. Esimeses osas jagati osalejad nelja kolmeliikmelisse gruppi, kus 20-minutilise ajurünnaku jooksul arutati kahe järgmise küsimuse üle: „mis on Emmaste valla tugevused sotsiaalvaldkonnas?“ ja „mis võiks olla paremini?“. Seejärel iga grupp esitles oma tulemusi. Arutelu teises osas valiti välja kolm olulisemat/aktuaalsemat teemat, mida käsitleti täpsemalt.

Mis on Emmaste valla tugevused sotsiaalvaldkonnas?
Sotsiaalset kindlust tagavad vallas kool, lasteaed, lastehoid ja Emmaste Avatud Noortekeskus ning erinevatele sihtrühmadele suunatud sotsiaaltoetused ja sotsiaalteenuste heal tasemel kättesaadavus.
Lastega perede seisukohast on tugevuseks lapsevanemate toetamine laste huvihariduse omandamisel (sh Käina Huvikoolis), õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldamine ja Leisu lastehoiu teenus kui hea alternatiiv Nurste kandi peredele, kelle jaoks Emmaste lasteaed jääb liiga kaugele. Heameelt teeb arvestatav sünnitoetus.
Eakate seisukohast on tugevuseks hooldekodu teenuse olemasolu oma vallas (kuigi pole alati kõigile kohalikele jõukohane). Kindlasti on tugevuseks eakate päevatubade tegusad tuumikud Leisus ja Emmastes, kus aktiivsemad eestvedajad tõmbavad ka teised eakad kaasa lööma. Lisaks on tugevuseks avahoolduse ehk koduteenuse pakkumine eakatele võimalikult kaua, sotsiaaltranspordi teenuse võimalus asjaajamisteks, poodi, arsti juurde ja päevakeskusesse.
Erivajadustega inimeste puhul on hea, et vald teeb koostööd Käina vallaga ja ostab sisse vajalikke teenuseid (päevakeskus, ujula), mida vallas endal ei ole. Samas täpsema ülevaate saamiseks erivajadustega inimeste ja nende perede vajadustest võiks vastavate teenuste pakkumise vajadust vallas täpsemalt kaardistada ja analüüsida.
Tervishoiu valdkonnas on tugevuseks Emmaste perearstikeskus ja sealseid teenused (perearst, hambaravi, apteek, massaaž), mille teenindust peetakse sõbralikuks ja väga heaks. Nii perearsti kui hambaarsti vastuvõtuajad on küll piiratud, kuid näiteks perearst on paindlik oma töö tegemisel ja vastutulelik abi andmisel. Kõige olulisem on, et need teenused on vallas olemas.
Ennetustöö ja tervise edendamine on noorte seas heal tasemel tänu spordi tegemisele ja aktiivsetele huviringidele.

Mis võiks olla paremini?
Toimetulekuraskustega perede abistamine võiks olla tõhusam. Tuleks tõelised abivajajad välja selgitada ja abi sisulist kvaliteeti tõsta, mis ei oleks puhtalt rahaline toetamine (näiteks toimetulekuraskustes perede lastele sooja toidu võimaldamine).
Töötutele seatud nõue käia kord kuus Kärdla Töötukassas on liiga formaalne. Valla initsiatiivil võiks teha sisulisemat koostööd Töötukassaga (vallas on umbes 20 registreeritud töötut). Kasulikum oleks korraldada koos Töötukassaga töötutele ühiseid koosviibimisi, et nõustada ja tutvustada erinevaid võimalusi/lahendusi. Koostöös valla, Töötukassa ja kohalike ettevõtetega võiks leida võimalusi töötute välja- ja/või täiendõppeks kohalikes ettevõtetes.
Sotsiaalse ettevõtluse võimalusi võiks täpsemalt kaardistada ja rakendada. Näiteks tuleks mõelda, kuidas erinevad sihtrühmad (pensionärid, erivajadustega või toimetulekuraskustega inimesed) saaksid omavahelise koostöö kaudu lahendada erinevaid probleeme. Näiteks võiksid mõne sotsiaalse projekti abil leida töötud inimesed rakendust pensionäride aitamisel majapidamisega seotud tegevustes.
Emmaste Päevakeskuse (Kommunaali hoone) tingimused vajavad parandamist (soojustamine, katus, WC).
Huvijuhi puudumine, kes koordineeriks ja juhendaks eakate päevatubade eestvedamist ning aitaks projektide koostamise ja elluviimisega.
Tervishoiu poole nõrkuseks on esmase vereproovi andmise võimaluse puudumine koha peal ja kuigi kiirabiteenus on Hiiumaal olemas, ei ole see kiire ja jõuab näiteks hooldekodusse alles 40-60 minutiga.
Täiskasvanute aktiivse liikumise harrastamine võiks olla sagedasem. Olemas on head sporditegemise võimalused, kuid vaja oleks tegevuste koordineeritust ja eestvedamist. Jõusaali kaasajastamine kutsuks rohkem inimesi spordisaali.
Parem infovahetus on vajalik tervishoiu, sotsiaalhoolekande ja haridusasutuste vahel. Lisaks on vaja teha abivajajateni jõudmiseks koordineeritumat teavitustööd vallalehes, valla kodulehel ja personaalselt (nt erivajadustega inimestele või peredele suunatud teenuste/võimaluste puhul).


Täpsemalt kolmest olulisemast arendamist / edendamist vajavast teemast

  1. Hooldekodu Tohvril on valla üks tähtsamaid asutusi ja üks prioriteetne objekt ka maakondlikul tasandil, mille arendamine aitaks kaasa kohaliku kogukonna arengule ka laiemalt – töökohtade loomine ja sidusteenuste (pesupesemine, pesemine, toitlustus) pakkumine ka kohalikele. Hooldekodu laiendamisel on potentsiaali, arvestades vananevat rahvastikku ja nõudlust hooldekodu kohtade järele üle Eesti (väljastpoolt Hiiumaad on siia tulnud hoolealuseid eelkõige Läänemaalt ja Harjumaalt). Kuigi Kärdlasse tekib lähitulevikus hooldekoduga kaudselt konkureeriv asutus , siis Hiiu Maakonna Hooldekeskuse äriplaan ja klientuur on sellest erinevad. Üks perspektiiv on hooldekodu laiendamisel keskenduda rohkem kindlatele sihtrühmadele (nt dementsed inimesed) ja arendada ka toetatud elamise teenust erivajadustega inimestele ja eakatele. Hooldekodu laienemisega tõuseb päevakorda vajadus kiirema kiirabiteenuse järele ja vabatahtliku kiirabiteenuse loomine. Hooldekoduga koostöös võiks leida lahendusi valla elanikele uute teenuste pakkumiseks koha peal (nt juuksur, pediküür, taastusravi/võimlemine). Hooldekodu koostöö kohaliku apteegiga toetaks apteegiteenuse püsimist vallas.

  1. Eakate päevatoad, Emmaste Päevakeskus. Üheks valla väärtuseks on särtsakate eakate päevatubade tuumikud, kes vanemaid elanikke aktiivsetena hoiavad. Vallas on mitmeid avalikke ruume, kus eakate tegevusi võib läbi viia, kuid tähtis on ühe kindla ruumi olemasolu igas kandis. Päevatoad on olemas Nurstes (Leisu kogukonnakeskus), Emmastes (Päevakeskus), aga puuduvad Sõrul, Valgul ja Jausas. Sõrult käiakse Emmastesse ja otsest vajadus eraldi päevatoa järele ei ole, kuid Valgu ja Jausa kandi eakate päevatuba võiks toimida Valgu Seltsimajas (eestvedamise küsimus). Suuremad vajadused on päevatubade tegevuse koordineeritud eestvedamine ja Emmaste Päevakeskuse seisukord. Vaja oleks valla päevatube ühiselt koordineerida, eestvedamist projektide kirjutamisel ja läbiviimisel. Tegevuste läbiviimine ja praktiline toimetamine jääb eakate enda kanda, sest peamine on, et senine tegus eestvedajate tuumik ära ei kaoks. Teine vajadus on Emmaste praeguse Päevakeskuse tingimuste parandamine, mis nõuaks Kommunaali hoonesse märkimisväärse investeeringu tegemist (seinte soojustamine, katus ja WC). Samas ainult päevatoa jaoks ei ole see investeering mõistlik, arvestades, et vallas on olemas teisi alternatiivseid ruume (kooli Käsitöömaja, Emmaste ANK). Ühe hea alternatiivina oleks Emmaste ANK-is ruumi eraldamine eakate päevatoale, kus on eraldi sissekäik. Minimaalse kuluga saaks antud ruumi muuta päevatoaks ja suunata raha selle asemel näiteks eestvedaja palkamiseks. Samas tuleks leida hoonele, kus Emmaste päevatuba hetkel asub, uued funktsioonid, kuidas neid ruume saaks paremini ära kasutada. Näiteks pakkuda ruume ajutisteks sotsiaalseteks tegevusteks ja teenuste pakkumiseks (nt juuksur, taastusravi/võimlemine erivajadustega inimestele).


  1. Perearstikeskus ja selle teenused. Perearsti, hambaravi ja apteegiteenuse olemasolu on eelduseks kohaliku elukvaliteedi hoidmisel ja neid ei tohiks lasta ära kaduda. Hoolimata piiratud vastuvõtuaegadest, on perearsti ja hambaravi teenuse kättesaadavus võrreldes suuremate kohtadega ikkagi hea ja paindlik. Täpsemalt tuleks arutada ja vajadusel leida lahendus vereproovi andmiseks koha peal. Kohalikud peaksid rohkem väärtustama kohalikke teenuseid ja neid teadlikumalt tarbima (hoolimata võimalikest hinnavahedest). Näiteks Hiiumaa Hooldekodu võiks teha tihedamat koostööd kohaliku apteegiga ravimite hankimisel ning suurkliendina aidata kaasa apteegi teenuse edasisele säilimisele vallas. Hiljuti lisandunud massaažiteenus on kahtlemata tervishoiu valdkonnas lisaväärtus nii kohalikele kui ka külalistele. Perearstikeskuses on veel mõned vabad ruumid, mida saaks kasutusele võtta ja kus oleks võimalik teenuseid pakkuda (juuksur, maniküür/pediküür).

Kommentaare ei ole: